← Zpět na výběr kurzů

Přípravný kurz pro studium na osmiletém gymnáziu

Nedostupný

Aktuálně je kurz nedostupný, tedy buď právě probíhá nebo skončil.

1 200 Kč

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

  • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
  • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkoušel si netradiční úlohy.

Český jazyk

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika

Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy

V případě nepříznivého vývoje pandemie přechází kurz na online formu pomocí webinářů, kde mohou uchazeči komunikovat s lektory přímo.

Místo konání: Online
Datum zahájení: Únor 2024
Počet setkání: 7
Délka lekce: 2 x 45 minut