← Zpět na výběr kurzů

Přípravný kurz pro studium na středních školách

K dispozici

2 000 Kč

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na střední školy a čtyřletá gymnázia. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

  • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek.
  • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkoušel si netradiční úlohy.
  • Setkal se s vyučujícími školy.
  • Vyzkoušel si přijímaci zkoušky nanečisto.

  • V případě nepříznivého vývoje pandemie přechází kurz na online formu pomocí webinářů, kde mohou uchazeči komunikovat s lektory přímo.


Český jazyk

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí


Matematika

Probíraná témata: Číslo a proměnná. Závislosti, vztahy a práce s daty. Geometrie v rovině a prostoru. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Místo konání: Čáslav, Kutná Hora, Online
Datum záhájení: Leden/únor 2023
Počet setkání: 7
Délka lekce: 2 x 90 minut